Thiaridae

Gill, 1871 (1823)
Plotiopsis balonnensis